09.04.24
Автор: KARIN ILVES
28.05.21

Valitsus kiitis heaks COVID-19 piirangute leevendamise korralduse

Valitsus kiitis 27. mail heaks COVID-19 piiranguid järk-järgult leevendava korralduse, mis asendab alates 31. maist 2+2 liikumispiirangu hajutatuse nõudega. Järgmisest esmaspäevast ei kohaldata enam ka rühmapiiranguid ning leevenevad nõuded siseruumide täitumusele. Näiteks kohvikutes ja restoranides tohib siseruumidest olla täidetud kuni 50 protsenti. 14. juunist pikenevad lahtioleku kellaajad südaööni ja suurenevad ürituste osavõtjate piirarvud.

2+2 REEGEL ASENDUB SISERUUMIDES LIIKUMISEL HAJUTATUSE NÕUDEGA

Alates 31. maist tuleb avalikus siseruumis 2+2 liikumispiirangu asemel arvestada hajutatuse nõudega. Hajutatuse nõude puhul tuleb võõrastest inimestest hoiduda viiruseleviku seisukohast mõistlikusse kaugusesse.

SPORTIMINE, TREENIMINE, NOORSOOTÖÖ, HUVITEGEVUS JA -HARIDUS, TÄIENDUSKOOLITUS JA TÄIENDÕPE

Alates 31. maist on lubatud sisetingimustes kõik need tegevused kuni 200 inimesele ja alates 14. juunist kuni 600 inimesele, läbivalt tuleb arvestada hajutatuse ja kuni 50-protsendilise ruumitäitumuse nõudega. Sisetingimustes tuleb kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased ja juhul, kui see pole tervislikel põhjustel, tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Alates 31. maist tohib välitingimustes üritustest osa võtta kuni 250 inimest ja 14. juunist maksimaalselt 1000 inimest.

SPORDI- JA LIIKUMISÜRITUSED, SPORDIVÕISTLUSED

Alates 31. maist võib välitingimustes toimuvaid spordi- ja liikumisüritusi korraldada kuni 250 osalejaga. Arvestada tuleb sulgemisajaga kell 22.00.

Alates 14. juunist tohib sisetingimustes korraldada spordi- ja liikumisüritusi 600 inimesele ja välitingimustes kuni 1000 osalejale, kaasa arvatud pealtvaatajad. Sisetingimustes tuleb tagada hajutatus ja ruumitäituvus kuni 50 protsenti. Nii sise- kui välitingimustes peavad üritused lõppema hiljemalt südaööl kell 00.00. Tippspordivõistlused nii sise- kui välitingimustes on lubatud ilma kellaajapiiranguteta.

AVALIKUD ÜRITUSED, KULTUUR, KIRIKUD, MEELELAHUTUS

Alates 31. maist lubatakse siseruumides avalikust koosolekust ja üritusest, näiteks konverentsist, teatrietendusest, kontserdist, kinoseansist, aga ka meelelahutusteenuse osutamisest ning avalikust jumalateenistusest või usulisest talitusest osa võtta kuni 200 inimest. Arvestada tuleb kuni 50-protsendilise ruumitäitumuse nõudega. Üritused peavad lõppema kell 22, kuid juhul, kui näiteks teatrietendus, kinoseanss või kontsert ei ole selleks kellaajaks lõppenud, tohib külastajate jaoks uksed sulgeda ka mõistliku aja jooksul pärast kella 22.00.

Alates 14. juunist tohib sisetingimustes mainitud üritustest osa võtta kuni 600 ja välitingimustes kuni 1000 inimest. Üritus peab lõppema hiljemalt südaööl.

MUUSEUMID JA NÄITUSASUTUSED

Alates 31. maist ei rakendata muuseumides ja näituseasutustes piiranguid rühmategevustele, kuid arvestada tuleb, et ühes ruumist ei tohi olla täidetud üle 50 protsendi või viibida üle 200 inimese ruumi kohta.

Alates 14. juunist tohib muuseumite ja näitusasutuste siseruumides viibida hajutatuse nõuet arvestades kuni 600 inimest koos 50-protsendilise hajutatuse nõudega ühe ruumi kohta.

Välistingimustes muuseumides ja näituseasutustes jääb kehtima täitumuspiirang kuni 50 protsenti külastajatele ette nähtud territooriumi kohta.

Alates 14. juunist tuleb nii sise- kui välialade uksed külastajate jaoks sulgeda hiljemalt südaööst.

SPAAD, SAUNAD, VEEKESKUSED, BASSEINID, UJULAD

Alates 31. maist ei rakendata veekasutusega siseruumides enam rühmapiirangut, kuid arvestada tuleb ruumi 50-protsendilise täitumuse ja hajutatuse nõudega. Sama kehtib ka välitingimustes saunade, spaade, veekeskuste, basseinide ja ujulate kohta. Kehtima jääb sulgemisajapiirang kell 22.00. Välitingimustes tohib osalejate arv olla kuni 250 ja siseruumides 200.

Alates 14. juunist tohib siseruumides viibida maksimaalselt 600  ja välialadel maksimaalselt 1000 inimest. Ruumitäitumuse ja hajutatuse nõue sisetingimustes jääb samaks. Nii sees kui väljas tuleb uksed klientide jaoks sulgeda südaööl.

TOITLUSTUSASUTUSED

Alates 31. maist on lubatud siseruumides kuni 50-protsendiline ruumitäitumus ja arvestada tuleb hajutatuse nõudega. Laudkonnast osavõtjate arvule enam piirangut ei seata. Uksed tuleb klientide kohapeal söömiseks-joomiseks sulgeda kell 22.00.

Alates 14. juunist pikeneb nii siseruumide kui välialade kohapeal söömise-joomise kellaaeg kuni südaööni, ruumitäitumuse piirang ja hajutatuse nõue jääb samaks.

KAUBANDUS- JA TEENINDUSETTEVÕTTED

Poodides ja teeninduskohtades peab olema tagatud hajutatuse nõue ning ruumitäituvus tohib olla kuni 50 protsenti.

MASKIKANDMISE KOHUSTUS

Maskikandmise kohustus avalikus siseruumis jääb praegu kehtima. Valitsus arutab muu hulgas ka maskikandmise kohustuse piirangu asendamist range soovitusega kanda rahvarohketes kohtades maski hiljemalt kahe nädala pärast. Otsuse tegemisel hindab valitsus nii leevenduste mõju koroonaviiruse leviku trendile, haiglate seisu kui ka muid kriitilisi COVID-19 näitajaid, samuti vaktsineeritute osakaalu ühiskonnas.

Eestis püsib praegu koroonaviiruse nakkusohu risk kõrgel tasemel, kuid saavutatud on oluline nakkusnäitajate langus. Valitsus leevendab COVID-19 piiranguid järk-järgult, et saada koroonaviiruse levik senisest suuremal määral kontrolli alla ja  vähendada meditsiinisüsteemi ülekoormuse riski. Viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud meetmeid tuleb vaadelda kogumis ja arvestada, et nakkuse levik sõltub inimestevahelise kontaktide arvust. Piirangute leevendamisel on üheks oluliseks näitajaks ka vaktsineeritute arvu kasv elanikkonnas.Piirangud vaadatakse üle kahe nädala pärast ja juhul, kui epidemioloogiline olukord võimaldab, leevendatakse neid veelgi.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korralduse ja seletuskirja kodulehel kriis.ee

----------------------------------------

14.05.21

Alates 17. maist on piirangutes mitmeid leevendusi. 

Lugeda saab täpsemalt:

Vabariigi  Valitsuse 13.05.2021 korraldus nr 197 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine ja seletuskiri. Jälgige Kultuuriministeerium  kodulehekülge  https://www.kul.ee/uudised/juhendid-ja-suunised-koroonaolukord-ja-kultuurivaldkond, kuhu ilmuvad uuendatud juhendid eri valdkondadele.

 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele võib esmaspäevast, 17. maist korraldada kontaktõpet nii üld-, kutse- kui kõrghariduse õppijatele. Samast päevast leevenevad ka piirangud õues toimuvale huvitegevusele ja -haridusele, noorsootööle, täienduskoolitusele ja -õppele.

31. maist leevenevad nõuded siseruumides toimuvatele tegevustele.

Kirjast leiate ülevaate nii alates 17. maist kui alates 31. maist kehtivatest piirangutest, info õpihuvi laagrite toetuse, kriisitoetuse ning kiirtestimise kohta.

Korraldusega kehtestatud piirangute ja meetmete vajalikkust hindab valitsus hiljemalt iga kahe nädala tagant. Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab piirangute leevendamise korralduse ja seletuskirja kodulehel kriis.ee.

Ülevaate haridus- ja noortevaldkonna piirangutest leiab https://www.hm.ee/et/koroona.

Lasteaiad ja -hoiud

Lasteaedades saab jätkata tavapärast tööd. Järgida tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusi võimalikult ohutuks töö korraldamiseks.

Üld-, kutse- ja kõrgharidus

Alates 17. maist lubatakse kontaktõpet korraldada kõigis üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides.

Kõik haridusasutustes viibijad peavad kandma maski või katma suu ja nina. Kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu arvestades või muudel olulistel põhjustel võimalik. Terviseameti juhend maskide kasutamiseks ja kandmiseks: eesti ja vene keeles.

Kõikidel haridusastmetel tuleb õppetööd korraldades silmas pidada hajutamise ja kontaktide vähendamise olulisust ning tagada siseruumides nõuetekohane ventilatsioon või tuulutamine. Töö korraldamisel tuleb lähtuda Haridus- ja Teadusministeeriumi juhistest.

Huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, täienduskoolitus ja -õpe

Alates 17. maist tohib välitingimustes huviharidust ja -tegevust, noorsootööd, täiendkoolitust ja -õpet viia läbi kuni 25-liikmelises grupis (kaasa arvatud juhendaja). Maksimaalselt tohib tegevustest osa võtta kuni kümme gruppi, kes omavahel kokku ei puutu ehk kokku 250 inimest.

Siseruumides jätkuvad esialgu praegused piirangud. See tähendab, et:

Keelatud on grupitegevused ning individuaaltegevusi läbi viies tuleb juhinduda 2+2 reeglist.

Ruumide täituvus ei tohi olla üle 25%.

Osalejad peavad kandma maske. Maske ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Alates 31. maist on siseruumides lubatud tegevused kuni 10-liikmelises grupis.

Ruumide täituvus ei tohi olla üle 25%.

Ühes ruumis tohib tegevusi läbi viia kuni 10 gruppi, kes omavahel kokku ei puutu, ehk kokku kuni 100 inimest.

Osalejad peavad kandma maske. Maske ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Kõiki tegevusi läbi viies tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Grupipiirangud ei kehti:

koos liikuvate või viibivate perekondade kohta või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;

koolieelse lasteasutuse sama rühma lastele ja õppuritele, kes õpivad samas klassis, rühmas või kursusel;

riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele;

kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks vajalikule täienduskoolitusele ja sellega seotud eksamitele;

puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele.

professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike sportmängude esi- ja meistriliiga sportlastele.

Kiirtestid

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Terviseametiga on eraldanud kõikide lasteaedade, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste jaoks 2020/21. õppeaasta kevadeks tasuta varu antigeeni kiirteste koroonaviiruse esmaseks tuvastamiseks. Kiirtestid on täiendav abivahend turvalisuse tagamiseks, et õppeaasta lõpuni jäänud õppepäevadest saaks võimalikult suure osa veeta kontaktõppes. Juhise kiirtestide kasutamiseks leiate siit.

------------------------------

 

28.04.21

COVID-19 info (17. nädal 2021)

 • Olukord paraneb, jätkame õigel teel. Meie ühiste pingutuste tulemusel väheneb nii koroonaviirusega nakatunute kui ka haiglaravi vajavate koroonapatsientide arv. Siiski on haigestumise tase veel väga kõrge. Kui püsime õigel teel, saame naasta samm-sammult tavapärase elukorralduse juurde.
 • Jääme ettevaatlikuks, et piirangute leevendamine ei tooks kaasa haigestumise uut kasvu. Hoidume reisimisest ning järgime endiselt kõiki viiruse leviku vähendamiseks kehtestatud reegleid. Liigume rohkem õues, kuid hoiame ka seal teiste inimestega turvalist vahemaad ning väldime kogunemisi ja pidusid. Iga inimese vastutustundlik käitumine aitab võimalikult tavapärase elukorralduse taastumisele kaasa.
 • Aitame eakamad vaktsineerima, et kaitsta neid raske haigestumise eest. Veendume, et meie üle 65-aastased lähedased mõistaksid enda vaktsineerimise olulisust ning annaksid vaktsineerimissoovist oma perearstikeskusele teada. Juba mais avaneb vaktsineerimise võimalus järk-järgult ka teistele soovijaile. Rohkem infot leiad leheküljelt vaktsineeri.ee.
 • Pöörame ka tööl tähelepanu vaimsele tervisele. COVID-19 levik on toonud kaasa vajaduse pöörata senisest enam tähelepanu ka psühhosotsiaalsele ohule töökeskkonnas, kuna viiruse levikust põhjustatud uus olukord ning ebakindlus, aga ka pikemaajalisel kaugtööl tekkinud üksindus, suur töökoormus ning töö ja pereelu segunemine võivad ohustada töötajate tervist. Seetõttu on oluline neil teemadel avatult meeskonnas rääkida ning vajadusel kaasata professionaalset abi. Rohkem infot leiad portaalist tööelu.ee.

COVID-19 hädaolukorra lahendamine

 • Koroonaviiruse leviku olukorra paranedes hakkavad piirangud järk-järgult leevenema. Valitsus leevendab piiranguid eri valdkondades etapiviisiliselt vastavalt viiruse leviku olukorrale ja tegevuste iseloomule.
 • Alates 26. aprillist saab õues sportida, treenida ning huvihariduse ja -tegevusega tegeleda kuni 10-liikmelises rühmas, kuhu kuulub ka juhendaja. Õues liikudes tuleb endiselt hoida teiste inimestega turvalist vahemaad. Teised piirangud kehtivad kuni 2. maini.
 • Alates 3. maist lubatakse kontaktõppele 1.–4. ning 9. ja 12. klassi õpilased. Ruumi-, lahtiolekuaja ja liikumispiiranguga avatakse poed, lubatakse toitlustusasutuse välialadel einestada ning külastada muuseume, näitusasutusi ja jumalateenistusi. Täiendavate nõuete järgimisel saab ka siseruumides sportida, treenida, läbi viia noorsootööd, huvitegevust ja täiendõpet, õues on lubatud spordi- ja liikumisüritused. Avalikes siseruumides tuleb endiselt järgida 2+2 reeglit ja kanda maski.
 • Haiguspäevade varasem hüvitamine jätkub aasta lõpuni. Maist jõustuvate seadusemuudatustega pikeneb alates jaanuarist kehtinud haiguspäevade varasem hüvitamine kuni 2021. aasta lõpuni, et võimaldada inimestel juba esimeste haigussümptomite ilmnemisel või nakatunu lähikontaktseks osutumisel töölt koju jääda, aidates säilitada nende sissetulekuid.
  --------------------------------------------------------
28.04.21

Piirangud

Üldharidusele kehtivad uued piirangud 1.märtsist on leitavad SIIN

Haridusasutuste töötajate vaktsineerimise info on leitavad SIIN

Huvitegevusele ja -haridusele, noorsootööle, täienduskoolitusele ja -õppele märtsist kehtivad piirangud on leitavad SIIN

Piirangud sporditegevuse ja võistluste korraldamiseks, juhendid on leitavad SIIT lehe paremas servas failide alt.

10.03.21

 

Info COVID-19 haiguse leviku kohta Loksa linnas on leitav SIIN.

Nakatumisnäitajad omavalitsuste kaupa on avaldatud veebilehel http://koroonavald.ee/ 

Kuusalu vallavalitsuse Loksa teeninduspunkti lahtiolekuaja kohta leiab intot SIIT.

 

 

08.03.21

Info Loksa linnavalitsuse hallatavate asutuste kohta seisuga 02.03.2021.

Loksa Spordikeskus on alates 19.02.2021 kuni linnavalitsuse järgmise korralduseni ajutiselt külastajatele suletud, ei toimu ka individuaaltreeninguid.

Loksa Kultuurikeskus on külastajatele suletud, ei toimu rühmategevusi, individuaalsed ringitunnid võimalusel toimuvad.

Loksa Noortekeskus on ajutiselt külastajatele suletud.

Loksa Muusikakoolis toimub peale koolivaheaega õppetöö alates üldhariduskooli 5. klassist distantsõppel. 1.-4. klassi õpilaste õppetegevus toimub muusikakoolis individuaalselt.

Loksa Linnaraamatukogu on avatud, kuid sisenemine toimub uksekella helistades. Raamatukogu juhataja korraldab inimeste hajutamise. Raamatukogus saavad aega veeta vaid lapsed, kes peavad bussi ootama.

Loksa Lasteaed Õnnetriinu töötab.

Loksa Gümnaasiumis toimub märtsis kontaktõpe 1.-4. klassi õpilastele, teised klassid on distantsõppel. Toidupakke jagatakse 5. märtsil, mil õpilastele antakse kahe nädala pakk.

----------------------------------------------------------------------------------

11.02.21

Päästeameti pressiteade
8. veebruar 2021
Külmal ajal tuleb vältida ülekütmist ja järgida tuleohutuse põhitõdesid

Alanud nädalaks ennustab ilmateenistus krõbedaid külmakraade ning miinimumid võivad langeda alla -20 kraadi. Selleks, et kodu saaks ohutult soojaks, tuleb järgida ohutu kütmise põhitõdesid.

Päästeameti varasem kogemus on näidanud, et külmakraadide kasvades kipub suurenema tulekahjude ja tules hukkunute arv. Selleks, et õnnetusi ära hoida, soovitab Päästeamet hoiduda ülekütmisest.

„Külma ilmaga tahetakse kütta kodu korraga võimalikult soojaks. Arvestada tuleb aga sellega, et ülisuur koormus võib mõjuda küttekoldele hävitavalt ja sooja kodu asemel võib hoogsa kütmise tulemus olla hoopis tulekahju. Seega tasub külmal ajal kütta ahju korraga vähem, aga mitu korda," rääkis Päästeameti ennetustöö osakonna juht Viktor Saaremets. „Meeles tuleb pidada, et kahe kütmise vahele peaks jääma vähemalt 8 tundi. Siis jõuab ahi piisavalt jahtuda ja uuesti kütmine on ohutu."

Hoolitseda tuleb selle eest, et ahju, pliidi ja kamina läheduses ei oleks mööblit, vaipu, küttepuid, pappkarpe ja muid kergesti süttivaid esemeid. Hoolega peab jälgima, et siibrit ei suletaks liiga vara. „Kõige ohutum siibri sulgemise aeg on siis, kui söed enam ei hõõgu. Pärast ahjuukse sulgemist kulub selleks umbes 20 minutit," selgitas Saaremets.

Kui lisasoojuse saamiseks on vaja kasutada elektrilisi radiaatoreid, soojapuhureid ja soojuskiirgureid, tuleb seda teha mõistlikult, et elektrisüsteemi mitte üle koormata. Soojapuhureid, radiaatoreid ja soojuskiirgureid ei tohi riideesemete ega ka teiste süttivate materjalidega kinni katta.

Külmade ilmadega võib probleemiks osutuda ka korralikult soojustamata torude jäätumine. Ka sel puhul ei tohi unustada ohutusreegleid. „Torustiku külmumise vältimiseks tasub veetorud katta lisaisolatsiooniga. Mingil juhul ei tohi jäätunud torusid sulatada lahtise tulega, näiteks leeklambiga," pani Viktor Saaremets kõigile südamele. Jäätunud torude sulatamiseks on kõige ohutum kasutada soojakaableid või järelevalve all olevat soojapuhurit. Kui oma jõust jääb külmunud torude sulatamisel väheks, tuleb kutsuda professionaalne abi.

Koos õigete kütmisvõtete järgimisega tasub üle kontrollida kodus olevad suitsu- ja vingugaasiandurid ning veenduda, et seadmed on töökorras. Lisaks oma kodu tuleohutuse kontrollimisele tasub veenduda ka selles, et lähedaste kodud on tuleohutud. Samuti ei tohi unustada tavapäraselt õues elavaid lemmikloomi – käreda pakase eest tasub nad tuppa sooja lasta.

Külmal ajal kontrollivad päästjad tavapärasest põhjalikumalt ka tühjana seisvaid ehitisi ning Päästeametile teadaolevalt tuleohutuslikult halvemas seisukorras olevaid hooneid, et vähendada tulekahju puhkemise ohtu.

Meeldetuletus, kuidas külmal ajal tuleohutult käituda:

 • Hoidu ülekütmisest
  Külmad ilmad sunnivad ahjusid, pliite ja kaminaid rohkem kütma. Kütmisel soovitame järgida põhimõtet - korraga vähem, aga sagedamini. Ahju, pliidi ja kamina läheduses ei tohi olla kergesti süttivaid esemeid. Hoolega peab jälgima, et siibrit ei suletaks liiga vara. Kui lisasoojuse saamiseks on vaja kasutada elektrilisi radiaatoreid või soojapuhureid, tuleb seda teha mõistlikult, et elektrisüsteemi mitte üle koormata. Soojapuhureid ja radiaatoreid ei tohi riideesemetega kinni katta.
 • Ära sulge siibrit liiga vara
  Vingugaas on lõhnatu ja värvitu, kuid ülimürgine. Ahjusiibri võib sulgeda alles siis, kui söed enam ei hõõgu. Pärast ahjuukse sulgemist kulub selleks umbes 20 minutit.
 • Hoidu toas suitsetamisest
  Külma ilma korral veedavad inimesed rohkem aega toas. Päästeamet paneb südamele, et suitsetamine rõdul ja toas on eluohtlik.

   
 • Hoidu lahtise tule kasutamisest torude sulatamisel
  Korralikult soojustamata torude jäätumine on külmade saabudes sage probleem. Torustike külmumise vältimiseks tuleb torud katta lisaisolatsiooniga. Mingil juhul ei tohi jäätunud torusid sulatada lahtise tulega, näiteks leeklambiga. Jäätunud torude sulatamiseks soovitame kasutada soojakaableid või järelevalve all olevat soojapuhurit.

   
 • Kontrolli suitsuanduri korrasolekut
  Elusid päästab ainult  töökorras suitsuandur! Testi, kas sinu kodus olev suitsuandur töötab. Vajadusel vaheta patarei ja pühi andurilt tolm.
   
 • Aita oma nõrgemaid kaaselanikke
  Hoolitse vanemaealiste lähedaste ning naabrite eest. Uuri, kas nad on tuleohutusele mõtelnud ning aita vajadusel suitsuanduri kontrollil, selle patarei vahetamisel või ohutul kütmisel.

..........................................................................................................................................................

Пресс-релиз Спасательного департамента
Понедельник, 8 февраля 2021 г.

В холодное время стоит избегать чрезмерной топки печи и следовать правилам пожарной безопасности

На этой неделе служба погоды предсказывает сильные морозы, когда температура воздуха может упасть до -20 градусов. Для того, чтобы в доме было тепло, нужно следовать основным правилам пожарной безопасности.

Опыт Спасательного департамента показывает, что с приходом сильных морозов, возрастает число пожаров и смертей в них. Для того, чтобы избежать несчастий, департамент советует топить печь или другие отопительные системы осторожно и постепенно.

«Когда погода холодная, то хочется отопить дом как можно быстрее. Однако необходимо учитывать, что сильная нагрузка может губительно сказаться на отопительной печи, и вместо теплого дома результатом интенсивного прогрева может стать пожар. Поэтому лучше топить печь менее интенсивно, но несколько раз», - сказал руководитель отдела превенции Спасательного департамента Виктор Саареметс. «Также стоит помнить, что между двумя процессами топки печи стоит выждать 8 часов. Тогда печь достаточно остынет и следующая топка будет безопаснее».

Также нужно проследить за тем, чтобы около камина, печи или плиты не находились мебель, ковры, дрова, картон и другие легковоспламеняемые предметы. Обязательно нужно следить за тем, чтобы печная заслонка не закрылась слишком рано. «Безопаснее всего закрывать заслонку тогда, когда все угли остыли. Это происходит после закрытия печной двери примерно через 20 минут», - объяснил Саареметс.

Если для того, чтобы нагреть воздух нужно использовать радиаторы или воздуходувки, то стоит избегать перегрузки электросистемы. На подобные отопительные средства нельзя вешать одежду или накрывать другими вещами.

При низких температурах могут также заледенеть трубы. И в этом случае не стоит забывать правила безопасности. «Во избежание обледенения труб, стоит покрыть их дополнительной изоляцией. Ни в коем случает нельзя отогревать их открытым огнём, например, паяльной лампой», сказал Виктор Саареметс. Самый безопасный способ отогреть трубы – это использовать нагревательный кабель или воздуходувку, но под присмотром. Если самому отогреть трубы не получается, лучше вызвать для этого профессиональную помощь.

Помимо соблюдения правильных методов обогрева, стоит также проверить датчики дыма и угарного газа в вашем доме и убедиться, что приборы находятся в рабочем состоянии.

После того, как вы проверили свой дом на пожарную безопасность, проверьте безопасен ли дом ваших соседей. Также не стоит забывать и о домашних питомцах, которые живут на улице – обязательно впустите их в дом погреться.

В холодную погоду спасатели также проводят более тщательные проверки пустых зданий и построек, которые, по данным Спасательного департамента, не отвечают требованиям пожарной безопасности, чтобы снизить риск возникновения пожара.

Напоминание, как в холодную погоду избежать пожара:

 • Избегайте перегрева
  В холодную погоду хочется больше топить печи, камины и плиты. При обогреве рекомендуем следовать принципу – за раз меньше, но чаще. Возле плиты, печи и камина не должно быть легковоспламеняющихся предметов. Следует проявлять осторожность, чтобы не закрыть заслонку слишком рано. Если для получения дополнительного тепла необходимо использовать электрические радиаторы или воздуходувки, это нужно делать разумно, чтобы не перегружать электрическую систему. Обогреватели и радиаторы нельзя накрывать одеждой.
 • Не закрывайте печную заслонку слишком рано
  Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха, но при этом очень токсичен.
 • Не курите в квартире
  Когда на улице холодно, люди больше времени проводят дома. Департамент напоминает, что курить на балконе и в помещении опасно для жизни.
   
 • Не нагревайте трубы открытым огнём
  Не утеплённые должным образом трубы при низких температурах часто замерзают. Для того, чтобы этого избежать, стоит накрыть их слоем дополнительной изоляции. Ни в коем случае нельзя отогревать трубы открытым огнём, например, паяльной лампой. Лучше всего использовать нагревательный кабель или воздуходувку, но под присмотром.
   
 • Проверьте датчик дыма
  Жизни спасает только датчик в рабочем состоянии! Проверьте, работает ли ваш датчик. При необходимости поменяйте батарейки и почистите его от пыли.
   
 • Помогите своим более слабым родственникам и знакомым.
  Узнайте, соблюдается ли в их доме пожарная безопасность, и помогите им проверить дымовой датчик и заменить в нём батарею, а также безопасно отопить дом.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Hea Eesti inimene!

Edastame kõige olulisema info leiad  SIIT koroonaviiruse kohta.

Koroonaviirus levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt lähikontaktis haigestunud inimesega. Viiruse peamised sümptomid on peavalu, ninakinnisus, köha, väsimus, lihasvalu, nohu, kurguvalu ja palavik. Raskematel juhtudel võivad tekkida hingamisraskused, rindkere valud, häired kõnes ja liigutustes.

Koroonaviiruse eripära on, et haigestunud inimene võib olla nakkusohtlik mitu päeva enne sümptomite teket. Nii võid eneselegi teadmata viirust levitada ja hiljem on sageli juba võimatu selgeks teha, kellega nakkusohtlikul perioodil kokku puutusid. Kõige enam ohustab koroonaviirus eakaid ja nõrgema tervisega inimesi.

Selleks, et kaitsta viiruse eest ennast, oma pere ja sugulasi, sõpru ning kolleege, saame ise teha lihtsaid asju, mille mõju on väga suur:

1.     Hoia vahet! Parim viis nakatumise vältimiseks on hoida teistest inimestest ohutut vahemaad (vähemalt 2 meetrit). Niiviisi on väiksem tõenäosus, et haigestunud inimeselt jõuavad piisknakkuse nähtamatud osakesed sinuni. Kinnistes ruumides tasub olla võimalikult väikese seltskonnaga ja hajutatult.

2.     Laadi Google Play või App Store'i kaudu oma telefoni mobiilirakendus HOIA! Äpp hoiatab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviirusesse haigestunud inimesega. Samuti saad rakenduse kaudu anonüümselt teavitada teisi, kui oled ise haigeks jäänud. Äpi kasutamine on privaatne ja turvaline. Saadetud teavitused ei ütle millal, kui kaua ja kus kasutaja nakatunuga kokku puutus ning seega ei ole ka võimalik selle põhjal tuvastada, kes oli nakatunu. Seda infot ei saa ka riik, äpi tootja, telefoni tootja ega ükski teine rakenduse kasutaja.

Turvakaalutlustel on HOIA kasutamine piiratud viimase viie aasta jooksul toodetud telefonidega. Android telefonidest sobivad seega kõik telefonid, mis toetavad Android 6.0 operatsioonisüsteemi. Apple'i telefonidest sobivad kõik, mis toetavad iOS 13.5 operatsioonisüsteemi (alates iPhone 6S). Tutvu HOIA rakendusega lähemalt veebilehel www.hoia.me. Õigeaegne hoiatus võib päästa kellegi elu. Soovitame kõigil rakenduse alla laadida.

3.     Haigena või lähikontaktsena püsi kodus! Kui oled haige või olnud koroonapositiivse inimesega lähikontaktis, jää kohe koju. Koroonaviiruse kahtluse korral helista oma perearstile või perearsti nõuandetelefonile 1220 ja küsi nõu. Vajadusel suunab arst sind koroonaviiruse testimisele. Ära mine koroonaviiruse kahtlusega EMOsse, seal võid ohustada teisi inimesi.

4.     Kanna maski! Mask peab katma nii nina kui ka suu. Hoolitse, et ka sinu teistel pereliikmetel on mask alati kaasas.

5.     Pese käsi! Enda ja oma lähedaste nakatumisriski saab oluliselt vähendada sageli ja hoolikalt käsi pestes. Ära puuduta pesemata kätega oma suud, nina ega silmi. Tervita teisi inimesi kätlemata.

 

Terviseamet
www.terviseamet.ee

..............................................................................................................................................................

Дорогой житель Эстонии!

Делимся с вами самой важной информацией о коронавирусе.

Коронавирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, в основном при тесном контакте с инфицированным человеком. Основные симптомы вируса – это головная боль, заложенность носа, кашель, усталость, мышечные боли, насморк, боль в горле и повышенная температура. В более тяжелых случаях может возникнуть затрудненное дыхание, боль в груди, нарушение речи и движений.

Особенность коронавируса в том, что инфицированный человек может заражать других за несколько дней до появления симптомов. Таким образом, вы можете передать вирус другому человеку, потом трудно вспомнить с кем вы контактировали во время периода, когда были заразны. Коронавирус представляет наибольшую опасность для пожилых людей и людей с более слабым здоровьем.

Чтобы защитить себя, свою семью и родственников, друзей и коллег от вируса, мы можем соблюдать простые правила, которые имеют большое влияние:

1.     Держите дистанцию! Лучший способ предотвратить заражение – это держаться на безопасном расстоянии от других людей (не менее 2 метров). Это снижает вероятность того, что невидимые частицы вируса попадут на вас. В закрытых помещениях необходимо находиться как можно в меньшем кругу людей и рассредоточиться.

2.     Скачайте в Google Play или App Store мобильное приложение HOIA! HOIA предупредит вас, если вы были в тесном контакте с заболевшим, у которого подтвержден коронавирус. Если вы заболели, то вы также сможете анонимно оповестить других пользователей приложения, с которыми вы контактировали. Использование приложения конфиденциально и безопасно. В отправленных уведомлениях не указывается когда, как долго и где пользователь контактировал с носителем коронавируса, поэтому невозможно определить, кто именно из контактов болеет. Эта информация также недоступна для государства, производителя приложения, производителя телефона или любого другого пользователя приложения.

Исходя из соображений безопасности использование мобильного приложения HOIA доступно для телефонов, которые были произведены за последние пять лет. Поэтому телефоны Android, которые поддерживают операционную систему Android 6.0, подходят. Телефоны Apple, поддерживающие операционную систему iOS 13.5 (начиная с iPhone 6S) также подходят для скачивания приложения. Узнайте больше о приложении HOIA на www.hoia.me/ru. Своевременное предупреждение может спасти чью-то жизнь. Мы рекомендуем всем скачать приложение.

3.     Заболевшим или контактным оставайтесь дома! Если вы заболели или контактировали с человеком, который болен коронавирусом, немедленно оставайтесь дома. При подозрении на коронавирус свяжитесь со своим семейным врачом или позвоните на консультационный номер семейных врачей 1220 и спросите совета. При необходимости врач направит вас на тестирование. Если у вас есть подозрения на коронавирус, не ходите в отделение неотложной медицины, вы можете заразить других людей!

4.     Носите маску! Маска должна закрывать нос и рот. Следите за тем, чтобы у других членов вашей семьи всегда была с собой маска.

5.     Регулярно мойте или дезинфицируйте руки! Вы можете значительно снизить риск заражения себя и своих близких, если будете часто и тщательно мыть руки. Не трогайте грязными руками рот, нос и глаза. Обходитесь без рукопожатий.

 

Департамент здоровья
www.terviseamet.ee/ru

..............................................................................................................................................................

Dear Estonian resident,

We are sending you the most important information on the coronavirus. Coronavirus spreads from person to person via droplets, mainly in close contact with an infected person. The most common symptoms are headache, stuffy or runny nose, cough, fatigue, muscle pain, runny nose, sore throat and fever. In severe cases, one might develop breathing difficulties, chest pains and problems with speech and movement.

It is characteristic of the coronavirus that an infected person may be contagious several days before symptoms appear. You may spread the virus without knowing it, and later it is often impossible to identify who you met during the infectious period. The elderly and people with weakened immune systems are at higher risk from the coronavirus.

In order to protect yourself, your family, friends and colleagues, you can take simple steps that have a big impact:

1.     Keep your distance! The best way to prevent infection is to keep a safe distance from others (at least 2 meters). This makes it less likely for invisible droplets from the infected person to reach you. In enclosed spaces, it is best to keep your group as small as possible and spread out.

2.     Download the mobile app HOIA to your phone via Google Play or 
App Store! The app warns you when you have been in close contact with an infected person. The app also allows you to notify others anonymously if you have fallen ill. Using the app is private and secure. The notifications sent do not tell when, for how long and where the app user came in contact with an infected person; therefore, it is not possible to identify that person. This information is not available to the government, developer of the app, mobile phone manufacturer or any other app user.

For security reasons, HOIA use is restricted to phones manufactured in the last five years. Therefore, all Android phones that support Android 6.0 operating system and all Apple phones that support iOS 13.5 operating system (from iPhone 6S) are compatible. Find out more about the HOIA app on the website www.hoia.me/en. A timely warning can save someone's life. We recommend everyone to download the application.

3.     Stay at home if you are ill or a close contact of an infected person! If you are ill or you have been in close contact with an infected person, stay at home. If you suspect that you have the coronavirus, call your family doctor or the family doctors' hotline 1220 and ask for advice. If necessary, the doctor will refer you to coronavirus testing. If you suspect infection, do not go to the emergency room, as you may pose a risk to others.

4.     Wear a mask! The mask should cover both the nose and mouth.Make sure that your family members always have a mask with them as well.

5.     Wash your hands! The risk of infection to yourself and your close ones can be significantly reduced by washing hands carefully and often. Avoid touching your mouth, nose and eyes with unwashed hands. Greet people without shaking hands.

 

The Estonian Health Board
www.terviseamet.ee/en