Revisjonikomisjon

Tegevusvaldkond: linnavalitsuse, linna ametiasutuste ja linnavalitsuse hallatavate asutuste ning Loksa linna valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse, linnavara kasutamise sihipärasuse ning linnaeelarve täitmise kontrollimine ja hindamine

Revisjonikomisjon kontrollib korruptsioonivastase seaduse alusel Loksa linna ametiisikute, sh volikogu ja linnavalitsuse liikmete ning linna ametiasutuste ja linnavalitsuse hallatavate asutuste ning Loksa linna valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute juhtorgani liikmete huvide deklaratsioone.


Revisjonikomisjoni koosseis:

esimees         Margit Amer                volikogu liige, Eesti Keskerakond
liikmed:          Julija Amirov                volikogu liige, Valimisliit „Arenev Loksa"
                        Jelena Täht                   volikogu liige, Eesti Keskerakond

 

Revisjonikomisjoni koosolekute protokollid on leitavad Loksa linna dokumendiregistrist.