30.09.14
Kehtestatud detailplaneeringud
2.04.18

Loksa linna Tallinna tänav 28 ja  Tallinna tänav 30 kinnistute  detailplaneeringu kehtestamine

Loksa Linnavalitsusele on kehtestanud oma  22.03.2018  korraldusega nr 32 Tallinna tänav 28 (42401:005:0030)  ja Tallinna tänav 30 (42401:005:0120) kinnistute detailplaneeringu.
Eelnimetatud detailplaneering algatati Loksa Linnavalitsuse 19.05.2016 korraldusega nr 65 ja lähteülesannet muudeti 30.11.2017 korraldusega nr 133.
Planeering võeti vastu Loksa Linnavalitsuse 08.02.2018 korraldusega nr 13 ning selle avalik väljapanek toimus 07.03-21.03.2018 Loksa Linnavalitsuse ruumides ja linna veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid ega vastuväiteid planeeritavate kinnistute kohta ei esitatud.
Tallinna tn 28 ja Tallinna tn 30 kinnistud asuvad üldplaneeringu kohaselt Loksa keskuse segahoonestusalal. Planeeringu eesmärgiks on kinnistute maa sihtotstarbe ärimaaks muutmine, ehitusõiguse seadmine, tehnovõrkude ja juurdepääsude ning piirangute määramine.
Kinnistute piire ei muudeta. Menetletav detailplaneering on üldplaneeringule vastav. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ega kultuurilisi mõjusid, samuti ei kaasne olulist mõju looduskeskkonnale. Detailplaneering on kooskõlastatud lähteülesandes ettenähtud ametkondadega ning huvitatud isikutega.

22.03.2018 Loksa linnavalitsuse korraldus nr 32

Põhijoonis

Liiklusskeem

Seletuskiri

Situatsioon

 

Villu Uett
linnaarhitekt-ehitusnõunik

villu.uett@loksa.ee

--------------------------------------------------------------------------

8.06.17

Loksa linna Tallinna tn 36 kinnistu detailplaneeringu kehtestamise teade

Loksa Linnavalitsuse 31. mai 2017 korraldusega nr 59 kehtestati Tallinna tn 36 kinnistu (42401:005:0013) detailplaneering.

Loksa Linnavalitsuse 21.04.2016 korraldusega nr 43 algatati Tallinna tn 36 kinnistu (42401:005:0013) detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringu tellija on Harju Tarbijate Ühistu ja koostaja on Osaühing Stuudio Beeta (töö nr. 09B-2015, 26. veebruar 2017). Planeeritava ala suurus on ca 3408m². Kinnistul Tallinna tn 36 kehtiv detailplaneering puudub. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on hoonestusala ja ehitusõiguse muutmine, liikluskorralduse, parkimise, tehnovõrkude ja haljastuse fikseerimine kaupluse laopindade laiendamise eesmärgil.

Planeeritaval alal paiknev kauplus ei soovi laiendada müügipinda vaid laopinda, mis ei too kaasa klientide ega töötajate arvu kasvu. Seega ei vajata täiendavaid parkimiskohti.
Nimetatud maa-alal planeeritakse ehitustegevus kinnistusiseselt nii, et kaupluse laiendus jääb ca 95% olemasolevale asfaltkattega alale, samuti selle teenindamiseks vajalik ala.
Keskkonnaameti hinnangul rakendub detailplaneeringualal looduskaitseseaduse § 38 lg 4 p 11) tulenev erisus, mille kohaselt tiheasustusalal ei laiene ehituskeeluvöönd varem välja kujunenud ehitusjoonest maismaa suunas olemasolevate ehitiste vahele uue ehitise püstitamisel.

Käesolev detailplaneering ei näe ette keskkonnaohtlikke tegevusi ega vastavate objektide rajamist ning  sellest tulenevalt puudub kavandatavate tegevustega negatiivne mõju keskkonnale. Kavandatava tegevuse mõju suurus, ruumiline ulatus, kestus ja sagedus ei ole ümbritsevale keskkonnale ohtlik ega ületa keskkonna vastupanu- ning taastumisvõimet ja seega eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.
Detailplaneering on vastu võetud Loksa Linnavalitsuse 2. märtsi 2017 a korraldusega nr 28.
Loksa Linnavalitsus korraldas ajavahemikul 24.04.2017 kuni 24.05.2017 Tallinna tn 36 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku, mille tulemusena ei kaasnenud märkusi ja ettepanekuid detailplaneeringu korrigeerimiseks ega muutmiseks.

Kalvi Voolaid
Loksa Linnavalitsuse linnaarhitekt-ehitusnõunik

-----------------------------------------------------------------------------------

Mere tn 4 ja osaliselt Mere tn 14 ning nende lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Loksa Linnavolikogu kehtestas 24.08.2015 otsusega  nr 23 Mere tn 4 ja osaliselt Mere tn 14 ning nende lähiala detailplaneeringu. 

Detailplaneeringu koostas OÜ Tinter-Projekt. Detailplaneeringuga moodustati avalikkusele suunatud krunt, määrati sellele ehitusõigus ning vähendati ehituskeeluvööndit Valgejõe kalda ja Hara lahe põhikaardile kantud veepiirist 50 meetrini vastavalt looduskaitseseduse § 38 lg 1 p 3 sätestatule. Hoonestusalale on kavanadatud tervisespordi- ja mänguväljakute ala ning kämpinguhoonete ja toitlustuskoha rajamine.

Loksa Linnavolikogu 24.08.2015 otsus nr 23 

Seletuskiri

Põhijoonis

Tehnovõrkude koondplaan

Heakskiidu otsus

Mere tn 4 ja 14_36-12 DP-Skeem-4.2 SKEEM

 

---------------------------------------------------------------------------------

Tallinna tn 49  ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Loksa Linnavolikogu 29.01.2015 otsusega nr 1 on kehtestatud Tallinna tn 49 ja selle lähiala detail planeering. 

Loksa Linnavolikogu 29.01.2015 otsus nr 1

Tallinna tn 49 ja selle lähiala detailplaneeringu seletuskiri

Tallinna tn 49 põhijoonis

Liiklusjoonis

Liikluse osa seletuskiri

Pöördekoridorid

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalurite tn 5 detailplaneeringu kehtestamine

Loksa Linnavolikogu 22.02.2013 otsusega nr 12 on kehtestatud Kalurite tn 5 detailplaneering, mille avalik väljapanek oli 30.01.2013 – 13.02.2013 Loksa Linnavalitsuse ruumes. Avaliku väljapaneku käigus kirjalikke ettepanekuid ega erimeelsusi ei esitatud. Kalurite tn 5 pindala on 9819 m², detailplaneeringu koostamine algatati Loksa Linnavolikogu 04.11.2010 otsusega nr 58 ja detailplaneering teeb ettepaneku kinnistu piiride korrigeerimiseks teemaa ning reformimata riigimaa osas, kin nistu kruntimiseks kaheks, maa sihtotstarbe muutmiseks tootmismaast elamumaaks.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalurite tn 3 detailplaneeringu kehtestamine

Loksa Linnavolikogu 05.03.2012 otsusega nr 7 on kehtestatud Kalurite tn 3 - 42401:006:0120 detailplaneering. Kinnistu pindala on 4199 m² ja maa sihtotstarve tootmismaa. Detailplaneeringu eesmärgiks oli hoonestatud kinnistu ehitusõiguse täpsustamine, tehnovõrkude lahendus, seadustest tulenevate piirangute seadmine ja maa sihtotstabe elamu- ja ärimaaks muutmisettepaneku tegemine.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pargi tn 12 ja Nurme tn 11 detailplaneeringute kehtestamine

Loksa Linnavolikogu 15.12.2011 otsusega nr 58 on kehtestatud Pargi tn 12 ja Nurme tn 11 kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu ülesandeks on kinnistute ümberkruntimine ja ehitusõiguse täpaustamine. Detailplaneering on kooskõlas Loksa linna üldplaneeringuga. Informatsioon 603 1253, villu.uett@loksa.ee

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Rahu tn 33 detailplaneeringu kehtestamine

Loksa Linnavolikogu 16.08.2011 otsusega nr 39 on kehtestatud Rahu tn 33 kinnistu 42401:003:0010 detailplaneering.

Detailplaneeringu ülesandeks on olnud hoonestatud kinnistule ehitusõiguse täpsustamine, tehnovõrkude, teede ja piirangute määramine.
Planeering on kooskõlas Loksa linna ruumilise arengu eesmärkidega ning selle elluviimisel ei kaasne majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ega täiendavaid mõjusid looduskeskkonnale.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tallinna tn. 32a detailplaneeringu kehtestamine

Loksa Linnavolikogu 27.01.2011 otsusega nr 5 on kehtestatud Tallinna tn 32a kinnistu 42401:005:0106 detailplaneering. Detailplaneeringu ülesandeks on olnud hoonestatud kinnistule ehitusõiguse täpsustamine, tehnovõrkude, teede ja piirangute määramine.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kuivoja kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 
Loksa Linnavolikogu 04.11.2010 otsusega nr 57 on kehtestatud Kuivoja kinnistu 42401:004:0003 detailplaneering.
Detailplaneeringu ülesandeks on olnud kinnistu kruntimine 12-ks pereelamu krundiks, tehnovõrkude, teede ja piirangute määramine.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Loksa Linnavolikogu 15.septembri 2008 otsusega nr 42 on kehtestatud Papli 2a katastriüksuse - 42401:005:0057 detailplaneering Loksa linnas

Detailplaneeringu menetluse käik:
- detailplaneeringu koostamine Papli 2a  42401:005:0057  katastriüksusel Loksa linnas on algatatud Loksa  Linnavalitsuse 14.detsembri 2007 korraldusega nr. 250.  Vastavasisuline teade ilmus ajalehes Harjumaa 28. detsembril 2007
- detailplaneeringu  on koostanud OÜ S.A.W Arhitektuurprojekt töö nr. 01/2-2008. Planeeringu eesmärk on olnud Papli 2a maa sihtotstarbe muutmise ettepaneku tegemine tootmismaast ärimaaks, ehitusõiguse seadmine äri- ja teenindusasutuse ehitamiseks,  tehnovõrkude, parkimiskohtade ja juurdepääsu lahendamine, piirangute määratlemine. Maa praegune sihtotstarve ? tootmismaa. Planeeritava hoone otstarve on äri- ja teenindushoone. Detailplaneeringu eskiisi arutelu toimus 12. märtsil 2008 Tallinna 45 , vastavasisuline teade ilmus 07. märtsil 2008 ajalehes Harju Elu. Arutelule keegi ei ilmunud.
- Papli 2a detailplaneering võeti Loksa linnavalitsuse 20.06.2008 korraldusega nr. 99 vastu ja korraldati avalik väljapanek. Vastavasisuline teade ilmus ajalehes Harju Elu 11.07.2008. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus Loksa Linnavalitsuse hoones 18.07-01.08. 2008. Ühtegi kirjalikku ettepanekut ega vastuväidet avaliku väljapaneku käigus ei esitatud.

Lisainformatsiooni annab Villu Uett e-posti teel villu.uett@loksa.ee või telefonil 6 031 253.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tallinna tn. 5a detailplaneeringu kehtestamine

Loksa Linnavolikogu 27.10.2011 otsusega nr 52 on kehtestatud Tallinna tn 5a kinnistu 42401:006:0020 detailplaneering.Detailplaneeringu ülesandeks on olnud jäätmejaama kavandamine endisele Loksa Laevatehase masuudimajandi maa-alale, tootmismaale.

Informatsioon 6031253 villu.uett@loksa.ee